Pomagamy

Działalność statutowa Fundacji Kajtek

 

Prace naszych dzieci - KacperWyrównywanie szans dostępu do edukacji, rehabilitacji, wypoczynku, dostępu do fachowej diagnozy, opieki medycznej i terapeutycznej dla:

– dzieci i dorosłych chorych na przewlekłe, w tym na choroby neuropsychiatryczne i neurorozwojowe takie jak autyzm
– dzieci i dorosłych niepełnosprawnych,
– dzieci adoptowanych, z rodzin zastępczych i domów dziecka,
– dzieci rodziców samotnie je wychowujących i rodziców, zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem,
– dorosłych pozostających długo poza rynkiem pracy, bezrobotnych i pozostających na utrzymaniu osób trzecich,
– dzieci i dorosłych z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, – osób starszych i samotnych.

Prace naszych dzieci - MarekUmożliwianie dostępu do właściwego, kompleksowego leczenia w/w osobom w, w tym również w uzasadnionych przypadkach finansowanie procedur medycznych i opieki specjalistycznej, w tym lekarskiej, psychologicznej, także w niepublicznych podmiotach leczniczych i za granicą.

Otwieranie i wspomaganie ośrodków i placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, przedszkoli, szkół o specjalnym profilu oraz ośrodków dziennego pobytu.

Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami o pokrewnym charakterze.

Organizowanie i uczestnictwo w imprezach propagujących idee pełnoprawnego udziału osób niepełnosprawnych wżyciu społecznym.

Prace naszych dzieci - MichałŚwiadczenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży autystycznej oraz ich rodzinom pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych.

Stwarzanie szans na rozwój edukacyjny i zawodowy w/w osobom oraz działalność opiekuńczo-lecznicza, świadczona na rzecz osób wymienionych.

 

Regulamin Pomocy z wnioskiem

Wniosek o pomoc