Statut

STATUT FUNDACJI „KAJTEK”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Rozwoju Pomocy Dzieciom „KAJTEK”.
 2. Fundacja może używać pełnej nazwy lub nazwy skróconej „Fundacja KAJTEK”.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Fundacja prowadzi swoją działalność pod adresem: Al. Jana Pawła II 61 lok. 153, 00-181 Warszawa

§ 2

 1. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym przed zastępcą notarialnym Anną Marią Kupis, zatrudnioną w kancelarii notariusza Mirosława Kupisa i przez niego upoważnioną do dokonywania czynności notarialnych w jego Kancelarii w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 2, dnia 26 czerwca 2014 roku, repertorium A nr 3565/2014 i działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 48 poz 203 z 1991 r. z późn. zm. ) oraz przepisów niniejszego statutu.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 3. Fundatorem i założycielem Fundacji jest Anna Dunajska.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa

 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

 3. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa polskiego oraz prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 4

 1. Fundacja może powoływać oddziały, filie, ośrodki, biura i zakłady.

 2. Powołanie oddziału, filii, ośrodka, biura i zakładu wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z zasadami prawa RP.

§ 6

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

CELE FUNDACJI I ICH REALIZACJA

§ 8

 1. Celem Fundacji jest:

  a) Wyrównywanie szans dostępu do edukacji, rehabilitacji, wypoczynku, dostępu do fachowej diagnozy, opieki medycznej i terapeutycznej dla:

  – dzieci i dorosłych chorych na przewlekłe, w tym na choroby neuropsychiatryczne i neurorozwojowe takie jak autyzm;
  – dzieci i dorosłych niepełnosprawnych;
  – dzieci adoptowanych, z rodzin zastępczych i domów dziecka;
  – dzieci rodziców samotnie je wychowujących i rodziców, zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem;
  – dorosłych pozostających długo poza rynkiem pracy, bezrobotnych i pozostających na utrzymaniu osób trzecich;
  – dzieci i dorosłych z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
  – osób starszych i samotnych;

  b) Umożliwianie dostępu do właściwego, kompleksowego leczenia osobom wymienionym w § 8 pkt. 1 a, w tym również w uzasadnionych przypadkach finansowanie procedur medycznych i opieki specjalistycznej, w tym lekarskiej, psychologicznej, także w niepublicznych podmiotach leczniczych i za granicą;

  c) Otwieranie i wspomaganie ośrodków i placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, przedszkoli, szkół o specjalnym profilu oraz ośrodków dziennego pobytu;

  d) Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami o pokrewnym charakterze;

  e) Organizowanie i uczestnictwo w imprezach propagujących idee pełnoprawnego udziału osób niepełnosprawnych wżyciu społecznym;

  f) Świadczenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży autystycznej oraz ich rodzinom pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych;

  g) Stwarzanie szans na rozwój edukacyjny i zawodowy osobom wymienionym w § 8 pkt 1a

  h) Działalność opiekuńczo-lecznicza, świadczona na rzecz osób wymienionych § 8 pkt 1a

  i) Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu przedszkolaków, uczniów i studentów, także w warunkach integracji osób niepełnosprawnych;

  j) Finansowanie badań naukowych, w dziedzinach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

  k) Wspieranie i upowszechnianie międzynarodowej wsółpracy badawczej, edukacyjnej, medycznej i terapeutycznej;

  l) Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich,

  w szczególności realizacji programów poprawy opieki zdrowotnej, medycznej i terapeutycznej a także szans edukacyjnych dla osób wymienionych w § 8 pkt 1a;

  m) Wyrównywanie szans społecznych dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych wymienionych w § 8 pkt 1a;

  n) Pomoc w doskonaleniu wiedzy i umiejętności przez osoby szczególnie uzdolnione, w tym sportowo, wymienione w § 8 pkt 1a

  o) Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, w tym niepełnosprawnego i chorego, oraz swobód obywatelskich;

§ 9

Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

 1. Organizację świadczeń medycznych i psychologicznych, w tym również w niepublicznych podmiotach leczniczych, dla osób wymienionych w § 8 pkt 1a, znajdujących się w trudnej sytuacji;

 2. Organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i grup terapeutycznych dla osób wymienionych w § 8 pkt 1a;

 3. Organizację i prowadzenie terapeutycznych i/lub integracyjnych żłobków, punktów przedszkolnych i przedszkoli dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi;

 4. Organizację zgrupowań/obozów terapeutycznych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek i zielonych przedszkoli i szkół dla osób wymienionych w § 8 pkt 1a;

 5. Finansowanie stypendiów konferencyjnych, pokrywających koszty dojazdu, diety, opłatę rejestracyjną i noclegi, na konferencje i szkolenia dotyczące tematyki zgodnej z celami fundacji, w tym medycznej i oświatowej;

 6. Otaczanie opieką i wsparciem osób wymienionych w § 8 pkt 1a, uczących się, tak, aby mogły uzyskać optymalne dla siebie wykształcenie;

 7. Znoszenie barier w równym dostępie do edukacji i opieki medycznej dla osób wymienionych w § 8 pkt 1a;

 8. Współdziałanie z renomowanymi ośrodkami edukacyjnymi i medycznymi za granicą, celem umożliwienia zdolnym osobom uczenia się i leczenia w tych osrodkach;

 9. Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;

 10. Współpracę z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność naukową, medyczną, oświatową, charytatywną i badawczą w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;

 11. Dofinansowywanie naukowych projektów badawczych, prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych i przez niezależne zespoły badawcze, w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;

 12. Organizację wyjazdów edukacyjnych do krajowych i zagranicznych szkół, uczelni i placówek medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczych, w związku z realizacją celów statutowych Fundacji;

 13. Prowadzenie działalności informacyjnej (w tym medialnej), popularyzatorskiej i wydawniczej, zgodnie z celami Fundacji;

 14. Organizację i prowadzenie żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół integracyjnych i terapeutycznych.

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci wkładu na rachunku bankowym w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych), wniesiony przez Fundatora, z czego 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony jest na działalność gospodarczą Fundacji, kolejny 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych) zaś na realizację celów statutowych. Majątek Fundacji obejmuje także inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe-nabyte w czasie działalności.

 2. Dochodami Fundacji są:

  – dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  – dochody z zorganizowanych loterii oraz balów i innej działalności dobroczynnej;
  – dochody ze zbiórek, aukcji i przetargów publicznych;
  – odsetki bankowe od posiadanego kapitału;
  – dochody z majątku i praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji;
  – dochody z działalności gospodarczej.

 3. Dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł wymienionych w § 10 pkt.1 i 2 powinno uwzględniać wolę darczyńców co do przeznaczenia przekazanych sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 10 a

Dla zachowania przejrzystości finansów w Fundacji zakazane jest:

 1.  Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do współpracujących z Fundacją wolontariuszy, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wolontariusze, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, czyli tzw. „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w pkt 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w pkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. Zakupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 11

 1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja może prowadzić własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą.

 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady) bądź przez samą Fundację.

 3. Fundacja może posiadać udziały w spółkach. Dochód uzyskiwany z tytułu posiadania w spółkach udziałów stanowić będzie dochód Fundacji, który przeznaczony będzie na realizcję jej celów statutowych.

 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

  a) produkcja masy włóknistej, papieru i tektury (PKD 17.1 );
  b) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2);
  c) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);
  d) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2);
  e) Działalność wydawnicza (PKD58);
  f) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
  g) Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
  h) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
  i) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (PKD 73);
  j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
  k) Działalność związana z zatrudnieniem;
  l) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);
  m) Działalność związana z administracją, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
  n) Edukacja (PKD 86);
  o) Opieka zdrowotna (PKD 86);
  p) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87);
  q) Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
  r) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);
  s) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93).

 5. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie, prowadzona będzie po uzyskaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

§ 12

 1. Działalnością Fundacji nadzoruje Zarząd.

 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych (zakładach) kieruje kierownik/dyrektor jednostki.

 3. Kierowników, o których mowa w § 12 powołuje i odwołuje Zarząd.

 4. Pozostałych pracowników jednostki (zakładu) prowadzącego działalność gospodarczą zatrudnia kierownik/dyrektor, zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd kompetencjami.

§ 13

 1. Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa działalności gospodarczej prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się 50 % wartości funduszu założycielskiego, co stanowi kwotę 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§ 14

 1. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o ewentualne podatki i koszty, stanowi zysk do podziału na realizację celów statutowych Fundacji oraz na rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 2. Podział dochodu z działalności gospodarczej następuje w taki sposób, iż co najmniej 60 % uzyskanego rocznego dochodu zostaje przeznaczona na cele statutowe Fundacji.

 3. Szczegółowe proporcje podziału dochodu z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, w granicach przewidzianych w § 14 pkt 2 ustala Zarząd Fundacji.

 

ORGANY FUNDACJI

§ 15

 1. Organami Fundacji są:

  a) Rada Fundacji
  b) Zarząd Fundacji

 2. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych kazdorazowo przez Fundatora.

 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo, przysługuje im jednak zwrot poniesionych kosztów, takich jak: koszty podróży, noclegów, diet oraz kosztów paliwa przy użytkowaniu swego pojazdu dla celów Fundacji.

 4. W skład Rady Fundacji wchodzą:

  – Agata Talczewska – członek Rady
  – Maja De Ines- członek rady.

 5. W przypadku zmian w składzie rady Fundacji, powoływania i odwoływania nowych członków, stosuje się odpowiednio § 14 pkt 2.

§ 16

Do zakresu działania Rady należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji. Skład Zarządu Fundacji musi być każdorazowo zatwierdzany przez Fundatora.

 2. Ocena rocznych sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielenie mu absolutorium.

 3. Uchwalanie, wraz z Fundatorem, planu finansowego Fundacji.

 4. Wytyczanie, wraz z Fundatorem, kierunków działania Fundacji.

 5. Ustalanie, wraz z Fundatorem, zasad wynagradzania Zarządu Fundacji.

§ 17

 1. Uchwały rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów głos rozstrzygający ma Fundator.

 2. Częstotliwość posiedzeń Rady fundacji powinna być ustalona na pierwszym posiedzeniu Rady, nie rzadziej jednak niż raz do roku. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział również członkowie Zarządu Fundacji.

 3. Posiedzenie Rady fundacji może zwoływać w sytuacjach wymagających decyzji rady Fundacji każdy z członków rady lub Fundator.

 4. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokół.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 7 osób, powoływanych przez Fundatora. Prezesem Zarządu jest sam Fundator.

 2. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz, kieruje jej bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Fundacji.

 3. W skład pierwotnie powołanego przez Fundatora Zarządu Fundacji wchodzą:

  – Anna Dunajska- Prezes Zarządu
  – Karolina Pruk- członek Zarządu
  – Anna Maciejczuk- członek Zarządu
  – Joanna Domańska- członek Zarządu

 4. Do składania oświadczeń woli rodzących skutki prawne uprawnieni są w imieniu Fundacji Prezes Fundacji samodzielnie lub członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

  – upływu kadencji;
  – rezygnacji z funkcji w Zarządzie Fundacji;
  – odwołania przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora;
  – utraty praw publicznych;
  – udowodnionego działania na szkodę Fundacji;
  – śmierci.

 7. Członkowie Zarządu fundacji z tytułu pełnienia swej funkcji mogą być wynagradzani na zasadach określonych przez radę fundacji.

 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub zwoływane są na wniosek dwóch członków Zarządu lub Rady Fundacji.

 9. Uchwała Zarządu, by była prawomocna, musi być podjęta zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu Zarządu Fundacji. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma Fundator lub osoba przez niego upoważniona.

 10. Uchwały Zarządu są protokołowane.

§ 19

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

 2. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji będzie przekazany na cele zbliżone do określonych w niniejszym Statucie.

 3. Likwidatorem majątku Fundacji jest jej Zarząd, który podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności oraz inne zobowiązania.

 4. Po podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia Fundatora oraz Ministra sprawującego pieczą nad Fundacją.

 

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 20

 1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Fundator na wniosek rady Fundacji lub z inicjatywy własnej, uzasadnionej istotna potrzebą w bieżącym realizowaniu celów Fundacji.

 2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów, dla jakich została ustanowiona niniejsza Fundacja.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Fundacja może dokonać fuzji z inną fundacją, połączenie to nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie w sposób istotny cele niniejszej Fundacji.

 2. Decyzje w sprawie ewentualnego połączenia podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Fundatora, w drodze uchwały.

 3. Uchwała Zarządu w sprawie połączenia z inną fundacją wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 4. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie.

 

Statut – Fundacja Kajtek